Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Bears of Poland

(tekst ujednolicony po Walnym Zebraniu Członków, 12 września 2020 roku)

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Bears of Poland, a w dalszej części statutu jest nazywane Stowarzyszeniem. Nazwa Stowarzyszenia podlega ochronie prawnej.

§ 2

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Miasto Stołeczne Warszawa.
 2. Stowarzyszenie może podejmować współpracę i wspierać inne organizacje o podobnym profilu, działające na terenie całego kraju.

§ 3

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie ustawy z 07 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym profilu działania.

§ 5

 1. Stowarzyszenie używa pieczęci i znaków na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 2. Symbol (logotyp) Stowarzyszenia określa załącznik graficzny do Statutu.
 3. Stowarzyszenie ma prawo do ustalenia własnych symboli, odznak i pieczęci oraz do posługiwania się tłumaczeniem nazwy Stowarzyszenia w językach obcych.

§ 6

Przynależność do Stowarzyszenia nie świadczy o orientacji seksualnej jego członków.

§ 7

 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać osoby, w tym członków Stowarzyszenia, w szczególności zawierając z nimi umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o umowie zlecenia.
 2. W umowach między Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu lub podmiotem, gdzie Członek Zarządu zasiada w jego władzach oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Rozdział II. Cele Stowarzyszenia

§ 8

 1. Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczeństwa.
 2. Celem Stowarzyszenia jest:
  1. prowadzenie działań związanych z edukacją, w szczególności edukacją społeczną na rzecz tolerancji wobec zjawiska homoseksualności, biseksualności i transpłciowości;
  2. promocja zdrowia, w szczególności zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego:
   1. kształtowanie pozytywnej świadomości kobiet i mężczyzn homoseksualnych, biseksualnych i transseksualnych;
   2. profilaktyka zakażeń chorób przenoszonych droga płciową (w tym HIV);
  3. upowszechnianie oraz ochrona wolności i praw człowieka, w szczególności działania związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji, zwłaszcza dyskryminacji ze względu na tożsamość, orientację psychoseksualną i płeć;
  4. promocja zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku oraz prewencja otyłości i chorób z nią związanych;
  5. pomoc osobom z nadwagą w pozbyciu się kompleksów, wynikających z braku akceptacji ich wyglądu, próba przełamania stereotypów głoszących, że tylko osoba szczupła może być atrakcyjna;
  6. integracja środowiska LGBT+, a zwłaszcza osób ze środowiska bears;
  7. działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
  8. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  9. działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  10. działania na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  11. działania wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  12. edukacja i oświata;
  13. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  14. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
  15. turystyka i krajoznawstwo;
  16. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  17. promocja i organizacja wolontariatu.
 3. Środkami realizacji celów Stowarzyszenia są:
  1. propagowanie działalności oświatowej i uświadamiającej;
  2. udział w przedsięwzięciach w zakresie walki z HIV/AIDS;
  3. wspieranie i współudział w pracach naukowych oraz szerzenie informacji o naukowych poglądach na temat homoseksualności, biseksualności i transpłciowości;
  4. odczyty, wykłady, prelekcje, panele dyskusyjne, konferencje, spotkania otwarte i spotkania w zorganizowanych grupach, wystawy, wernisaże, pokazy filmowe, warsztaty i szkolenia ukazujące aspekty życia osób homoseksualnych, osób biseksualnych i osób transpłciowych;
  5. organizowanie własnego poradnictwa i konsultacji w zakresie psychologii, oświaty zdrowotnej i prawa;
  6. prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  7. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie wszelkich wydawnictw dotyczących statutowych celów Stowarzyszenia w szczególności poprzez prowadzenie biblioteki i archiwum;
  8. integracja homoseksualnych i biseksualnych osób dojrzałych;
  9. organizacja spotkań, imprez, stacjonarnych i wyjazdowych, o charakterze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym służącym integracji środowiska bears.
 4. Określona w statucie działalność nie jest działalnością gospodarczą i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna statutowa działalność pożytku publicznego.
 5. Wyznaczenie zakresu działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego określa zarząd stowarzyszenia w drodze stosownej uchwały.
 6. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tej formy działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków założycieli,
 2. członków zwyczajnych,
 3. członków honorowych,
 4. członków wspierających.

§ 10

Zagraniczne osoby fizyczne (cudzoziemcy i cudzoziemki), które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą uzyskać członkostwo w Stowarzyszeniu.

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia, która:
  1. zobowiąże się do akceptacji Statutu;
  2. wypełni deklarację członkowską;
  3. zostanie przyjęta w poczet członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia;
  4. opłaci składki członkowskie, od miesiąca złożenia wniosku do końca roku kalendarzowego w roku przyjęcia, wg składki bazowej.
 2. Zarząd ma prawo prowadzić programy lojalnościowe zachęcające do przystąpienia do stowarzyszenia i opłacania składek członkowskich.
 3. Szczegółowe zasady opłacania składek członkowskich określa regulamin, przyjęty przez Walne Zebranie.

§ 12

Członkostwo honorowe przyznawane jest przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu osobom szczególnie zasłużonym w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 13

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje wsparcie finansowe dla Stowarzyszenia lub w inny sposób przyczyni się do realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkowie wspierający – osoby prawne – działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 14

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. czynnego i biernego prawa wyboru władz Stowarzyszenia, a korzystają z niego – pod warunkiem nie zalegania z opłacaniem składek członkowskich,
  2. uczestniczyć we wszystkich pracach Stowarzyszenia,
  3. zgłaszać wnioski dotyczące pracy Stowarzyszenia,
  4. korzystać z wszelkiej pomocy Stowarzyszenia.
 2. Przepisy Statutu mówiące o członkostwie zwyczajnym, w szczególności o wynikających z niego prawach i obowiązkach oraz o przesłankach i sposobie jego utraty, stosuje się do członków założycieli.
 3. Członkom wspierającym i honorowym przysługują wszelkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Członkowie honorowi oraz wspierający są obowiązani przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz oraz zostają zwolnieni z obowiązku czynnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia, a także obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 15

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. brać czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia,
  2. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz,
  3. regularnie opłacać składki członkowskie.
 2. Członek Stowarzyszenia może zostać zawieszony w swoich prawach na okres do sześciu miesięcy. Powodem zawieszenia może być nieprzestrzeganie przez członka postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działanie na szkodę Stowarzyszenia. O zawieszeniu członka w jego prawach na czas oznaczony decyduje Zarząd w formie uchwały.

§ 16

 1. Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego pisemnie Zarządowi,
  2. skreślenia z listy członków za niepłacenie składek – uchwałą Zarządu, po udzieleniu pisemnego upomnienia,
  3. wykluczenia – uchwałą Zarządu – za działalność na szkodę Stowarzyszenia,
  4. śmierci.
 2. Członkostwo honorowe oraz wspierające w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego pisemnie Zarządowi,
  2. wykluczenia – uchwałą Zarządu – za działalność na szkodę Stowarzyszenia,
  3. śmierci.
 3. Władzą uprawnioną do wykluczania członków jest Zarząd Stowarzyszenia. Osoba wykluczona lub skreślona może do Stowarzyszenia przystąpić ponownie po upływie roku od daty powzięcia uchwały w przedmiocie skreślenia z listy członków.

§ 17

 1. Osobie wykluczonej ze Stowarzyszenia lub zawieszonej w swoich prawach, niezależnie od tego, czy korzystała z członkostwa zwyczajnego, członkostwa honorowego czy członkostwa wspierającego, przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej – w terminie 30 dni od doręczenia jej odpisu uchwały w przedmiocie wykluczenia ze Stowarzyszenia.
 2. Przepis ust. 1 nie stosuje się do osób skreślonych z listy członków za niepłacenie składek.
 3. Uchwała Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 19

 1. Kadencja władz trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Władze stowarzyszenia działają do czasu pierwszego posiedzenia nowo wybranych władz.
 2. Do władz organu zarządzającego mogą kandydować osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Termin wyborów nowych władz stowarzyszenia powinien zostać wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej i nie później niż 45 dni od upływu 3 lat od dnia wybrania poprzednich władz stowarzyszenia.

§ 20

 1. Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie.
 2. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 3. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia członka zarządu nie może przekraczać 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w roku poprzednim.
 4. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

§ 21

W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków poszczególnych Władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków nie przekracza połowy liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§ 22

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Do udziału w Walnym Zebraniu uprawnieni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia, niezależnie o rodzaju członkostwa.
 3. Z zastrzeżeniem § 14 ust. 1 pkt 1), uprawnienie do głosowania w trakcie Walnego Zebrania mają wyłącznie członkowie zwyczajni, którzy nie zalegają z opłacaniem składek. Pozostali członkowie uczestniczą w Walnym Zebraniu jedynie z głosem doradczym.

§ 23

 1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest raz na 12 miesięcy.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, albo na żądanie co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 5. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§ 24

 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos osoby przewodniczącej obradom.
 2. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków tych władz. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos, odpowiednio, prezesa Zarządu i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, w razie ich nieobecności rozstrzyga głos osoby, która przewodniczy obradom danej władzy.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. wybór Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
 3. wytyczanie kierunków i uchwalanie planów działania;
 4. rozpatrywanie wniosków Zarządu i poszczególnych członków Stowarzyszenia;
 5. nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu;
 6. podejmowanie uchwał w zakresie gospodarki majątkiem Stowarzyszenia;
 7. uchwalanie zmian w Statucie;
 8. rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu;
 9. zatwierdzanie regulaminów działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 10. określenia wysokości składki członkowskiej;
 11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 25a

Wyboru na stanowisko Prezesa dokonuje się przed wyborem pozostałych członków Zarządu. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał co najmniej połowy ważnie oddanych głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie, w którym uczestniczy tylko dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów. W przypadku, gdy jest tylko jeden kandydat, zostaje on wybrany, gdy uzyska co najmniej połowę ważnie oddanych głosów. W przeciwnym wypadku konieczne jest przeprowadzenie kolejnych wyborów.

§ 26

 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd zawiadamiając wszystkich członków w każdy skuteczny sposób – w tym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed dniem Walnego Zebrania.
 2. Walne Zebranie może podejmować uchwały przy obecności:
  1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy wszystkich osób uprawnionych do głosowania;
  2. w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu piętnaście minut później – bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.

§ 27

 1. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 7 osób. O liczbie członków Zarządu decyduje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały.
 2. Na pierwszym posiedzeniu – nie później jednak niż w ciągu 7 dni po zakończeniu Walnego Zebrania – Zarząd wybiera spośród siebie:
  1. wiceprezesa zarządu;
  2. sekretarza;
  3. skarbnika.

§ 28

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
  2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
  3. podejmowanie uchwał o skreśleniu, wykluczeniu i zawieszeniu członków;
  4. zwoływanie Walnych Zebrań;
  5. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
  6. występowanie do Walnego Zebrania z wnioskami o nadanie członkostwa honorowego;
  7. podejmowanie uchwał, dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania członkostwa, a także zwalniania członków z obowiązku opłacania składek,
  8. realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie programu Stowarzyszenia oraz innych uchwał Walnego Zebrania.
  9. reprezentacja i prowadzenie wszelkich spraw Stowarzyszenia, w tym podejmowanie uchwał i decyzji, niezbędnych dla prawidłowej działalności Stowarzyszenia i niezastrzeżonych wyraźnie do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
 2. Do komunikacji z Zarządem służy adres e-mail stowarzyszenie@bearsofpoland.pl.

§ 29

 1. Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
 2. Zarząd obraduje według uchwalonego przez Walne Zebranie regulaminu obrad.
 3. Zarząd przydziela obszary tematyczne lub zadania poszczególnym członkom zarządu, czyniąc ich odpowiedzialnymi za ich realizację.

§ 30

Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna, składająca się z 3 osób, które wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu Stowarzyszenia. Jej członkowie:

 1. nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, związku partnerskiego (w tym nieformalnego) lub podległości z tytułu zatrudnienia;
 2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 31

Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia.

§ 32

 1. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami, wynikającymi z kontroli i żądać wyjaśnień.
 2. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy ponadto:
  1. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
  2. prowadzenie okresowej kontroli opłacania składek członkowskich;
  3. kontrolowanie gospodarki finansowej oraz rachunkowości Stowarzyszenia;
  4. kontrolowanie zgodności działalności Zarządu ze statutem, przepisami powszechnie obowiązującymi i uchwałami Walnego Zebrania Członków;
  5. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków oceny celowości i rzetelności działalności finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia;
  6. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków i Posiedzenia Zarządu lub jego zwoływanie zgodnie ze statutem;
  7. żądanie wyjaśnień pisemnych lub ustnych od Zarządu jak i członków zwyczajnych Stowarzyszenia w sprawach związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia;
  8. przyjmowanie i badanie zapytań członków Stowarzyszenia dotyczących jego funkcjonowania, w zakresie będącym przedmiotem kompetencji Komisji Rewizyjnej.
 3. Do komunikacji z Komisją Rewizyjną służy adres e-mail rewizyjna@bearsofpoland.pl.

§ 33

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub inny członek Komisji Rewizyjnej wybrany przez Przewodniczącego ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 2. Komisja Rewizyjna obraduje według uchwalonego przez Walne Zebranie regulaminu obrad.

Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia

§ 34

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i środki finansowe.
 2. Na fundusze składają się:
  1. wpływy ze składek członkowskich;
  2. dotacje, darowizny, spadki, zapisy, nawiązki sądowe;
  3. wpływy z działalności statutowej;
  4. dochody z działalności gospodarczej prowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
  5. zbiórki publiczne;
  6. dochody z majątku własnego Stowarzyszenia;
  7. środki otrzymane od sponsorów;
  8. inne źródła prawnie dozwolone.

§ 35

Przychody Stowarzyszenia pochodzą z:

 1. składek członkowskich;
 2. dotacji i subwencji, w tym z budżetu państwa;
 3. zapisów i darowizn;
 4. majątku Stowarzyszenia;
 5. prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 36

 1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa Prezes Zarządu samodzielnie lub łącznie dwaj członkowie Zarządu. W sprawach niewymagających złożenia oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia wypowiada się Prezes, a w zakresie określonym przez Zarząd także pozostali członkowie Zarządu. W zakresie określonym przez Zarząd i na podstawie wyraźnego pełnomocnictwa, w sprawach niewymagających złożenia oświadczenia woli, w imieniu Stowarzyszenia mogą wypowiadać się także pozostali członkowie Stowarzyszenia.
 2. Oświadczenia woli skutkujące powstaniem bezpośrednich, jednorazowych zobowiązań majątkowych albo zobowiązań o charakterze ciągłym lub powtarzających się zobowiązań majątkowych po stronie Stowarzyszenia:
  1. do kwoty 1.600 zł – składa minimum jeden członek zarządu;
  2. powyżej kwoty 1.600 zł – składają minimum dwaj członkowie zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.
 3. Oświadczenia woli skutkujące powstaniem po stronie Stowarzyszenia bezpośrednich zobowiązań majątkowych o charakterze ciągłym lub powtarzających się zobowiązań majątkowych składają łącznie dwaj członkowie zarządu.

§ 37

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, wyłącznie w rozmiarach, służących realizacji celów statutowych. Zyski z prowadzonej działalności mogą być wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działań statutowych.
 2. Działalność gospodarczą organizuje i kieruje Zarząd.
 3. O podjęciu, zawieszeniu lub zakończeniu działalności gospodarczej decyduje Zarząd.

§ 38

W zakresie gospodarki majątkiem Stowarzyszenia nie jest dopuszczone:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, związku partnerskiego (w tym nieformalnego) albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;
 4. zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub jego pracownicy oraz ich osoby bliskie;
 5. wykorzystywanie majątku stowarzyszenia do przeprowadzania transakcji zakupu i sprzedaży akcji, obligacji, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz innych instrumentów finansowych, obarczonych wysokim stopniem ryzyka, także celem pomnożenia majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VI. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 39

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§ 40

 1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie wybiera Likwidatora, który prowadzi likwidację Stowarzyszenia.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia.