MR CHASER POLAND 2023 logo

BearSawa

mr chaser poland 2023

regulamin wyborów

§1. Organizator

 1. Organizatorem wyborów Mr Chaser Poland 2023 jest Stowarzyszenie Bears of Poland.
 2. Organizator jest pomysłodawcą i właścicielem idei wyborów organizowanych od 2019 roku oraz nazwy “Wybory Mr Chaser Poland”.
 3. Konkurs ma charakter otwarty dla pełnoletnich mężczyzn, komunikujących się w języku polskim, misiolubów w społeczności bears.

§2. Zgłoszenia

 1. Do konkursu można przystąpić poprzez wysłanie e-mailem zgłoszenia na adres stowarzyszenie@bearsofpoland.pl, w terminie do 29 stycznia 2023 roku, do godz. 23.59.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać:
  • 1 zdjęcie portretowe,
  • 1 zdjęcie całej sylwetki,
  • 1 zdjęcie od pasa w górę, prezentujące nagą bądź odsłoniętą klatkę piersiową,
  • krótką charakterystykę Kandydata, czyli imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania,
  • krótki opis swojej osoby: zainteresowania, pasje, uzasadnienie dlaczego startuje, itp.
  • rozmiar koszulki (do wiadomości Organizatora),
  • numer telefonu (do wiadomości Organizatora),
  • skan podpisanej zgody o wykorzystanie wizerunku (pobierz PDF).
 3. Wysyłając zdjęcia, zgłaszający się jednocześnie oświadcza, że jest ich autorem lub ma prawa majątkowe do tego zdjęcia.
 4. Wysłanie zgłoszenia jest automatyczną zgodą na:
  • Publiczną prezentację swojego wizerunku, w formie listy Kandydatów, w materiałach promocyjnych oraz w mediach społecznościowych, w związku z wyborami Mr Chaser Poland lub stowarzyszeniem Bears of Poland.
  • Wielokrotne wykorzystanie oraz przetwarzanie wizerunku danej osoby, utrwalonego na zdjęciach i filmach podczas wyborów, przed i po nich, przez Organizatora w celach związanych z promowaniem i organizacją wyborów Mr Chaser Poland lub innych wydarzeń Stowarzyszenia Bears of Poland w roli organizatora lub współorganizatora.
  • Na wielokrotne wykorzystanie i przetwarzanie wizerunku laureata przez Organizatora – w przypadku wygranej w wyborach.

§3. Kandydaci

 1. W sprawach wątpliwych Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia i niedopuszczenia do konkursu.
 2. Kandydaci otrzymają darmowy bilet wstępu do Odessa Club w dniu 18 lutego 2023 roku, ważny od godz. 20.30.
 3. Kandydaci zobowiązują się do przybycia 18 lutego 2023 roku do Odessa Club w Warszawie (ul. Kolejowa 8/10, Warszawa) na godz. 20.30 i wzięcia czynnego udziału w wyborach o tytuł Mr Chaser Poland 2023. Przez czynny udział w wyborach rozumie się:
  • podporządkowanie się przygotowanemu i przedstawionemu przez Organizatora harmonogramowi imprezy,
  • punktualne stawianie się w określonym czasie w wyznaczonym miejscu w trakcie trwania wyborów na prośbę Organizatora,
  • odpowiadanie rzetelnie i zgodnie z prawdą na zadawane pytania,
  • przygotowanie wcześniej krótkiej prezentacji swojej osoby,
  • występ minimum w dwóch strojach: strój dzienny lub sportowy oraz bielizna,
  • przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu.

§4. Tytuł Mr Chaser Poland

 1. W trakcie trwania wyborów zostanie przyznany tytuł Mr Chaser Poland 2023, który będzie piastowany do czasu wyłonienia zwycięzcy w czasie kolejnych wyborów Mr Chaser Poland.
 2. Tytuł Mr Chaser Poland 2023 zostanie przyznany na podstawie wyniku głosowania z sali.
 3. Zdobywca oficjalnego tytułu Mr Chaser Poland 2023 może:
  • oficjalnie reprezentować polską społeczność bears w zwycięskiej szarfie na wszystkich imprezach w Polsce, Europie i na świecie, używając tytułu Mr Chaser Poland 2023,
  • aktywnie szerzyć tolerancję i ideę przyświecającą ruchowi bears w Polsce, Europie i na świecie,
  • uczestniczyć w organizowanych przez stowarzyszenie Bears of Poland spotkaniach misiowych w zwycięskiej szarfie,
  • aktywizować społeczność bears w Polsce.

§5. Nagrody

 1. Zwycięzca otrzyma skórzaną, przechodnią szarfę z tytułem Mr Chaser Poland.
 2. Laureat zobowiązany jest do przekazania szarfy laureatowi kolejnej edycji wyborów Mr Chaser Poland.
 3. Laureat zobowiązany jest do odebrania przyznanych tytułów i nagród. Nagrody związane z wyborami Mr Chaser Poland 2023 są adresowane do zwycięzcy i niezbywalne na rzecz osób trzecich.
 4. Nagrody rzeczowe otrzymane w trakcie wyborów nie podlegają wymianie na gotówkę.
 5. Stowarzyszenie Bears of Poland nie ponosi odpowiedzialności za sposób realizacji nagród przez zwycięzcę.

§6. Głosowanie

 1. Głosować będzie można tylko w lokalu, poprzez oddanie głosu na wybranego uczestnika. Głosy na wszystkich Kandydatów będą zbierane do jednej, zbiorczej urny w głosowaniu tajnym. Urna będzie ustawiona w ogólnodostępnym miejscu w lokalu.
 2. Kartę do głosowania otrzymuje się przy wejściu do Klubu, po dokonaniu opłaty za wstęp. Członkowie stowarzyszenia Bears of Poland po okazaniu karty członkowskiej na 2023 otrzymują jedną dodatkową kartę do głosowania.
 3. Oddanie głosu następuje poprzez wyraźne zakreślenie jednego kwadratu odpowiadającego danemu Kandydatowi. Głos jest uznawany za nieważny, gdy jest niejednoznaczny (np. zakreślenie widoczne jest przy dwóch Kandydatach). W kwestiach dyskusyjnych ostateczną decyzję o uznaniu głosu za ważny ma przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.
 4. Głosy oddane na poszczególnych uczestników wyborów będą zliczane w oddzielnym pomieszczeniu przez 5-osobową Komisję Skrutacyjną składająca się z: 3 osób wybranych z sali spośród gości oraz 2 osób wskazanych przez Organizatora. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
 5. Po podliczeniu głosów przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosi zwycięzcę wyborów Mr Chaser Poland 2023.
 6. W przypadku remisu, zostanie przeprowadzona dogrywka na scenie z udziałem publiczności. Laureatem zostanie ten Kandydat, który otrzyma dłuższy aplauz z sali.

§7.

 1. Wysłanie zgłoszenia na wybory rozumiane jest jako akceptacja niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku działania na szkodę Organizatora, społeczności bears lub okazywania i propagowania mowy nienawiści przez:
  1. Kandydata – Organizator ma prawo do wykluczenia go z udziału w konkursie,
  2. Laureata – Organizator ma prawo do odebrania tytułu oraz żądania zwrotu szarfy.
 3. Udział w imprezie jest płatny według cennika dostępnego na stronie internetowej Organizatora.