MR CHASER POLAND 2024

REGULAMIN WYBORÓW

§1. Organizator

 1. Pomysłodawcą i organizatorem wyborów Mr Chaser Poland 2024, zwanych dalej Konkursem, jest Stowarzyszenie Bears of Poland (zwane dalej Organizatorem).
 2. Konkurs ma charakter otwarty.
 3. Uczestnicy konkursu, zwani dalej Kandydatami, muszą spełniać następujące wymagania:
  • być pełnoletnimi mężczyznami,
  • swobodnie komunikować się w języku polskim,
  • identyfikować się jako chaser w społeczności bears (osoba lubiąca miśki).
 

§2. Zgłoszenia

 1. Do konkursu można przystąpić, wypełniając i wysyłając formularz internetowy dostępny na stronie www.bearsofpoland.pl.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 21 stycznia 2024 roku, do godziny 23.59.
 3. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, należy wysłać na adres e-mail Organizatora tj. stowarzyszenie@bearsofpoland:
  • min. 1 zdjęcie portretowe,
  • min. 1 zdjęcie całej sylwetki,
  • min. 1 zdjęcie od pasa w górę, prezentujące nagą bądź odsłoniętą klatkę piersiową,
 4. Wysyłając zdjęcia, Kandydat oświadcza, że jest ich autorem lub ma prawa majątkowe do przesłanych zdjęć.
 5. Organizator zastrzega sobie dyskrecjonalne prawo do odrzucenia zdjęcia wraz z podaniem uzasadnienia. W takim przypadku kandydat zostanie poproszony o dosłanie brakujących zdjęć przed końcem terminu składania zgłoszeń.
 6. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie przez Kandydata zgody na:
  • Publiczną prezentację swojego wizerunku, imienia, wieku oraz miasta zamieszkania na liście Kandydatów, w mediach społecznościowych Organizatora oraz w innych materiałach, w tym drukowanych, celem promocji Konkursu, marki Mr Chaser Poland lub działalności stowarzyszenia Bears of Poland.
  • Wielokrotne wykorzystanie oraz przetwarzanie wizerunku Kandydata, utrwalonego na zdjęciach oraz materiałach wideo wykonanych podczas wyborów, przed i po nich przez Organizatora, w celach związanych z promowaniem i organizacją Konkursu, marki Mr Chaser Poland lub innych wydarzeń Organizatora.
  • Wielokrotne wykorzystanie i przetwarzanie wizerunku laureata Konkursu przez Organizatora – w przypadku jego wygranej w wyborach.

§3. Kandydaci

 1. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia od Kandydata lub niedopuszczenia Kandydata do konkursu. Niniejszy punkt może zostać zastosowany, między innymi, ale nie wyłącznie, w poniższych sytuacjach:
  • Kiedy stan psychofizyczny Kandydata w dniu finału Konkursu zagraża zdrowiu lub bezpieczeństwu Kandydata, lub innych osób zgromadzonych w miejscu przeprowadzania finału,
  • Kiedy Kandydat dopuści się prezentowania lub popierania mowy nienawiści, zwłaszcza skierowanej wobec przedstawicieli społeczności LGBTQ+,
  • Kiedy Kandydat dopuści się popierania działań dyskryminujących jakiekolwiek mniejszości, a zwłaszcza osoby LGBTQ+.
  • Kiedy istnieje uzasadnione podejrzenie, że Kandydat dopuszcza się działań niezgodnych z polskim prawem.
 2. Kandydaci otrzymają darmowy bilet wstępu do klubu, w którym w dniu 17 lutego 2024 roku odbędzie się finał Konkursu (Instytut.bar, ul. Prosta 2/14, Warszawa).
 3. Kandydaci zobowiązują się do przybycia w dniu finału Konkursu do lokalu wymienionego w punkcie powyżej na godz. 18.45 oraz do wzięcia czynnego udziału w Konkursie.
 4. Przez czynny udział w Konkursie rozumie się:
  • Podporządkowanie się przygotowanemu i przedstawionemu przez Organizatora harmonogramowi Konkursu,
  • Punktualne stawianie się w określonym czasie w wyznaczonym miejscu w trakcie trwania wyborów na prośbę Organizatora,
  • Przygotowanie występów i zaprezentowanie ich na scenie, zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Organizatora.
  • Aktywny kontakt z Jury oraz publicznością,
  • Przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu.

§4. Tytuł Mr Chaser Poland

 1. Podczas finału Konkursu zostanie przyznany tytuł Mr Chaser Poland 2024.
 2. Zwycięzca Konkursu będzie nosił ten tytuł do czasu wyłonienia swojego następcy w czasie kolejnej edycji Konkursu.
 3. Tytuł Mr Chaser Poland 2024 zostanie przyznany na podstawie wyniku głosowania publiczności zgromadzonej podczas finału Konkursu oraz głosów Jury.
 4. Zdobywca tytułu Mr Chaser Poland 2024:
  • na okres trwania swojej kadencji staje się oficjalnym reprezentantem polskiej społeczności bears oraz chasers,
  • uczestnicząc w imprezach polskich oraz zagranicznych jako Mr Chaser Poland 2024, zdobywca tytułu zobowiązany jest wspierać i szerzyć ideę tolerancji, jak również promować polską społeczność bears,
  • uczestnicząc w oficjalnych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Bears of Poland, zobowiązany jest do ubrania szarfy wskazującej na posiadany tytuł,
  • powinien na miarę swoich możliwości starać się aktywizować społeczność bears w Polsce.

§5. Nagrody

 1. Zwycięzca Konkursu otrzyma możliwość używania tytułu Mr Chaser Poland na dany rok oraz zostanie mu powierzona szarfa, będąca symbolem zdobytego tytułu.
 2. Właścicielem szarfy pozostaje Organizator – Stowarzyszenie Bears of Poland.
 3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia szarfy, jej powiernik zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z naprawą lub odtworzeniem szarfy.
 4. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do odebrania przyznanych mu tytułów i nagród. Nagrody są niezbywalne na rzecz osób trzecich.
 5. Nagrody rzeczowe otrzymane w trakcie Konkursu nie podlegają wymianie na gotówkę.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób realizacji nagród przez zwycięzcę.

§6. Głosowanie

 1. Głosowanie w Konkursie odbywa się wyłącznie w dniu finału, w lokalu, w którym odbywają się występy Kandydatów.
 2. Każdy gość imprezy ma prawo oddać tylko jeden głos, wskazując wybranego uczestnika. Członkowie Stowarzyszenia Bears of Poland dysponują dwoma głosami, o ile okażą ważną kartę członkowską na rok 2024.
 3. Głosowanie odbywa się w sposób tajny. Metodę głosowania wskazuje Organizator. Urna będzie udostępniona w ogólnodostępnym miejscu w lokalu. Karty do głosowania lub żetony wydawane są po wejściu do Klubu.
 4. W przypadku głosowania z użyciem kart do głosowania, oddanie głosu następuje poprzez wyraźne zakreślenie jednego kwadratu odpowiadającego danemu Kandydatowi. W pozostałych przypadkach głos jest uznawany za nieważny.
 5. W przypadku głosowania z użyciem żetonów, oddanie głosu następuje przez wrzucenie żetonu do urny oznaczonej imieniem oraz zdjęciem danego Kandydata.
 6. Członkowie Jury oddają swoje głosy, wypełniając karty do głosowania dla Jury. Wypełnione karty przekazywane są Komisji Skrutacyjnej.
 7. Waga głosów publiczności wynosi 70%, waga głosów Jury wynosi 30%.
 8. Głosy oddane na poszczególnych Kandydatów będą zliczane w oddzielnym pomieszczeniu przez 3-osobową Komisję Skrutacyjną, składająca się z 2 osób wskazanych przez Organizatora oraz jednej osoby wybranej spośród gości Konkursu. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza. Po podliczeniu głosów i ustaleniu wyników, przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przekazuje zapieczętowaną kopertę z wynikami prowadzącemu Konkurs celem ogłoszenia zwycięzcy.
 9. W przypadku uzyskania przez dwóch Kandydatów identycznego wyniku, do ustalenia zwycięzcy zostanie wykorzystany wyłącznie wynik głosowania publiczności.

§8. Postanowienia dodatkowe

 1. Wysłanie formularza zgłoszeniowego traktowane jest jako akceptacja niniejszego regulaminu.
 2. Organizator ma prawo odebrania tytułu oraz szarfy w przypadku stwierdzenia, że zwycięzca Konkursu:
  • działa na szkodę Organizatora,
  • działa na szkodę społeczności bears lub LGBTQ+,
  • propaguje mowę nienawiści,
  • neguje postulaty równościowe wysuwane przez środowiska LGBTQ+.
 3. Kandydaci samodzielnie ponoszą koszty udziału w Konkursie i wydarzeniach towarzyszących, a zwłaszcza zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu. Organizator gwarantuje darmowy wstęp wyłącznie na imprezę finałową. Wejściówki do pozostałych lokali mogą, ale nie muszą być udostępnione za darmo lub w obniżonych cenach.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie do modyfikacji i doprecyzowania poszczególnych punktów regulaminu.