Regulamin Wyjazdu Integracyjnego

REGULAMIN WYJAZDU INTEGRACYJNEGO

Stowarzyszenia Bears of Poland

§1

Niniejszy Regulamin ustala zasady uczestnictwa w Wyjeździe Integracyjnym zwanym dalej Wyjazdem, który odbywa się w terminie od 31.05.2018 do 03.06.2018 w Ośrodku Wypoczynkowym “ODYS” – Tresna, ul. Nad Jeziorem 99; 34-311 Czernichów tel. +48338661076 zwanym dalej Ośrodkiem

§2

 1. Organizatorem Wyjazdu jest Stowarzyszenie Bears of Poland z siedzibą w Warszawie ul. Odkryta 65B/23; e-mail: stowarzyszenie@bearsofpoland.pl, zwany dalej: Organizatorem.
 2. Osobą reprezentującą Organizatora jest Rafał Pisarek tel. +48 728 66 33 12 zwany dalej Osobą Odpowiedzialną w skrócie OO.
 3. Uczestnikami Wyjazdu mogą być osoby pełnoletnie, przede wszystkim członkowie Stowarzyszenia oraz w drugiej kolejności, osoby spoza stowarzyszenia, jego sympatycy, zwany dalej Uczestnikiem.
 4. OO wraz z Organizatorem ustala zasady przyjmowania uczestników, zatwierdza listę uczestników i zaproszonych gości na Wyjazd.
 5. Organizator może odmówić przyjęcia kandydata na Wyjazd, bez podania powodu, a w szczególności w przypadku:
  • braku miejsc przeznaczonych na Wyjazd,
  • braku terminowej opłaty za Wyjazd przez Uczestnika

§3

 • Zgłoszenie Uczestnika na Wyjazd następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wpłatę zaliczki w kwocie 50 zł lub pełnej opłaty za Wyjazd w terminie 3 dni od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
 • Link do formularza zgłoszeniowego znajduje się tutaj.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie przelewu oznacza, że Uczestnik Wyjazdu zapoznał się, z niniejszym regulaminem oraz informacjami o Wyjeździe na stronie internetowej Organizatora, warunkami lokalowo-miejscowymi Ośrodka, w którym odbywać się będzie Wyjazd, opłatą za Wyjazd i w pełni je akceptuje.
 • Opłata za Wyjazd wynosi:
  • 450 zł – dla osób spoza Stowarzyszenia Bears of Poland
  • 375 zł – dla Członków Stowarzyszenia Bears of Poland
 • Opłata za wyjazd nie obejmuje fakultatywnej wycieczki autokarowej przewidzianej na sobotę – 02.06.2018r.
 • Uczestnik wnosi opłatę za Wyjazd jednorazowo lub zaliczkowo w maksymalnie pięciu miesięcznych wpłatach. Wpłat zaliczkowych należy dokonać w okresie od 1 stycznia do 15 maja 2018.
 • Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia całej opłaty za Wyjazd do dnia 15.05.2018.
 • Wpłat należy dokonywać na konto Stowarzyszenia Bears of Poland nr rachunku 14 1750 0012 0000 0000 3867 5206 w tytule przelewu podając „Imię Nazwisko; Wpłata na Bear Zlot 2018”
 • W przypadku konieczności rezygnacji ze Zlotu z przyczyn obiektywnych należy powiadomić OO nie później niż na 15 dni przed rozpoczęciem Zlotu, w przeciwnym razie deklarujący traci 100% wpłat.

§4

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wyjazdu.
 2. W przypadku odwołania Wyjazdu z winy Organizatora, Organizator zwraca Uczestnikom wpłaconą kwotę.
 3. W przypadku odwołania Wyjazdu z powodu zdarzeń losowych Organizator rości sobie prawo do zwrotu wpłat pomniejszonych o koszty już poniesione.

§5

 1. W ramach opłaty za Wyjazd uczestnik ma zagwarantowane:
  • Pełne wyżywienie. (od kolacji w czwartek do śniadania w niedzielę)
  • Zakwaterowanie w domkach. W pokojach dwu lub trzyosobowych.
  • Udział w zajęciach szkoleniowo–rekreacyjnych.
  • Udział w imprezach integracyjnych.
 2. Opłata za wyjazd nie obejmuje fakultatywnej wycieczki autokarowej przewidzianej na sobotę – 02.06.2018r.

§6

 1. W czasie trwania Wyjazdu Organizator zapewnia Uczestnikom ubezpieczenie NNW.
 2. „Ogólne Warunki Ubezpieczenia Warta NNW” dostępne są pod linkiem:   http://www.warta.pl/documents/10157/7367934/WARTA%20OWU%20NNW_C6251_int.pdf

§7

 1. Uczestnik Wyjazdu winien dbać i szanować przedmiot majątku Ośrodka oraz  pozostałych Uczestników Wyjazdu, sprzęt udostępniony do wspólnego użytkowania,  dbać o czystość, szanować i chronić przyrodę.
 2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia przedmiotu majątku Ośrodka, Organizatora lub innego Uczestnika, zarówno z winy umyślnej jak i nieumyślnej, Uczestnik pokrywa szkody na podstawie wystawionej wyceny dokonanej przez Ośrodek lub Organizatora.

§8

 1. Uczestnicy zakwaterowani w określonym pokoju zobowiązują się do zdania pokoju w stanie nienaruszonym ostatniego dnia Wyjazdu.
 2. Uczestnicy, którzy zauważą szkody w swoich pokojach przy kwaterowaniu, są zobowiązani niezwłocznie zgłosić je w recepcji Ośrodka, aby uwolnić się od odpowiedzialności za ich spowodowanie.

§9

Organizator oraz OO nie sprawują pieczy nad Uczestnikiem oraz jego mieniem w trakcie trwania Wyjazdu, w szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za mienie pozostawione w Ośrodku, w którym organizowany jest Wyjazd.

§10

Uczestnik bierze udział w zajęciach szkoleniowo–rekreacyjnych oraz imprezach integracyjnych z własnej woli i na własną odpowiedzialność.

§11

Za wszelkie szkody powstałe z winy własnej, zarówno umyślnej jak i nieumyślnej, Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową.

§12

W przypadku niepełnego pobytu na Wyjeździe, niewynikającego z winy Organizatora Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu wpłat.

§13

Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Organizatora lub OO o planowanym wcześniejszym zakończeniu pobytu.

§14

Uczestnik Wyjazdu akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na Wyjazd.

§15

 1. Przebywanie na terenie Ośrodka osób niebędących Uczestnikami jest surowo zabronione.
 2. Uczestnicy przyjmujący osoby bez uprzedniej zgody i wiedzy Organizatora zostaną ukarani:
  • upomnieniem od Organizatora lub OO
  • dyscyplinarnym usunięciem z Wyjazdu, w takim przypadku Organizator nie zwraca kosztów uczestnictwa.

§16

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Wyjazdu Integracyjnego i Regulaminu Ośrodka, w którym organizowany jest Wyjazd. Za niestosowanie się do zarządzeń i zaleceń Organizatora oraz OO, nieprzestrzeganie regulaminów, a także za zachowania nieprzystające gościom Uczestnicy mogą zostać ukarani:

 • upomnieniem od Organizatora lub OO
 • dyscyplinarnym usunięciem z Wyjazdu, w takim przypadku Organizator nie zwraca kosztów uczestnictwa.

§17

Uczestnik ma prawo do udziału w zajęciach szkoleniowo‐rekreacyjnych oraz udziału w imprezach integracyjnych organizowanych przez Organizatora podczas Wyjazdu.

§18

Zabronione jest posiadanie, spożywanie oraz dystrybucja nielegalnych środków odurzających (w tym m.in. narkotyków, dopalaczy środków psychoaktywnych) przez Uczestników Wyjazdu oraz posiadania broni białej, broni palnej i innych niebezpiecznych narzędzi.

§19

 1. Uczestnik Wyjazdu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach promujących Stowarzyszenie Bears of Poland.
 2. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za ww. publikacje.

§20

 1. Uczestnik Wyjazdu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji oraz organizacji Wyjazdu – zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 z póź.zm.).
 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w imprezie.

§21

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Wyjazdu.

§22

W sprawach spornych decyduje Organizator. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.