Regulamin wyborów

 1. Organizatorem wyborów Mr Chaser Poland 2019 jest Stowarzyszenie Bears of Poland.
 2. Organizator jest pomysłodawcą i właścicielem idei wyborów organizowanych od 2019 roku oraz nazwy “Wybory Mr Chaser Poland”.
 3. Konkurs ma charakter otwarty dla pełnoletnich mężczyzn, komunikujących się w języku polskim, misiolubów w społeczności bears.
 4. Do konkursu można przystąpić poprzez wysłanie e-mailem zgłoszenia na adres stowarzyszenie@bearsofpoland.pl, w terminie do 31 marca, do godz. 23.59.
 5. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. 1 zdjęcie portretowe,
  2. 1 zdjęcie całej sylwetki,
  3. 1 zdjęcie od pasa w górę, prezentujące nagą bądź odsłoniętą klatkę piersiową,
  4. krótką charakterystykę kandydata, czyli imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania,
  5. krótki opis swojej osoby: zainteresowania, pasje, uzasadnienie dlaczego startuje, itp.
  6. numer telefonu (do wiadomości Organizatora).
 6. Wysyłając zdjęcia, zgłaszający się jednocześnie oświadcza, że jest ich autorem lub ma prawa majątkowe do tego zdjęcia.
 7. Wysłanie zgłoszenia jest automatyczną zgodą na:
  1.  Publiczną prezentację swojego wizerunku, w formie listy kandydatów, w materiałach promocyjnych oraz w mediach społecznościowych, w związku z tymi wyborami lub stowarzyszeniem Bears of Poland.
  2.  Wielokrotne wykorzystanie oraz przetwarzanie wizerunku danej osoby, utrwalonego na zdjęciach i filmach podczas wyborów, przed i po nich, przez Organizatora w celach związanych z promowaniem i organizacją wyborów Mr Chaser Poland lub innych wydarzeń Stowarzyszenia Bears of Poland w roli organizatora lub współorganizatora.
  3. Na wielokrotne wykorzystanie i przetwarzanie wizerunku laureata przez Organizatora – w przypadku wygranej w wyborach.
 8. Osoby wysyłające zgłoszenie zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się do konkursu jako kandydat, do 3 kwietnia 2019 roku. Do tego dnia, kandydaci zobowiązani są do niepodawania do wiadomości publicznej lub za pośrednictwem mediów społecznościowych faktu uczestniczenia w wyborach.
 9. W sprawach wątpliwych organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia i niedopuszczenia do konkursu.
 10. Kandydaci zobowiązują się do przybycia 13 kwietnia 2019 roku do Klubu Sauna Galla w Warszawie (ul. Ptasia 2) na godz. 20.30 i wzięcia czynnego udziału w wyborach o tytuł Mr Chaser Poland 2019. Przez czynny udział w wyborach rozumie się:
  1. podporządkowanie się przygotowanemu i przedstawionemu przez organizatorów harmonogramowi imprezy,
  2. punktualne stawianie się w określonym czasie w wyznaczonym miejscu w trakcie trwania wyborów na prośbę organizatorów,
  3. odpowiadanie rzetelnie i zgodnie z prawdą na zadawane pytania,
  4. przygotowanie wcześniej krótkiej prezentacji swojej osoby,
  5. występ minimum w dwóch strojach: strój dzienny lub sportowy oraz bielizna,
  6. przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu.
 11. W trakcie wyborów, kandydaci prezentują się w co najmniej dwa razy w następujących strojach: strój dzienny lub sportowy oraz bielizna.
 12. Laureat zobowiązany jest do odebrania przyznanych tytułów i nagród. Nagrody związane z wyborami Mr Chaser Poland 2019 są adresowane do zwycięzcy i niezbywalne na rzecz osób trzecich.
 13. Kandydaci otrzymają darmowy karnet na wstęp do Klubu sauna Galla w dniu 13 kwietnia 2019 roku, ważny od godz. 20.30.
 14. Nagrody rzeczowe otrzymane w trakcie wyborów nie podlegają wymianie na gotówkę.
 15. Stowarzyszenie Bears of Poland nie ponosi odpowiedzialności za sposób realizacji nagród przez zwycięzców.
 16. W trakcie trwania wyborów zostanie przyznany tytuł Mr Chaser Poland 2019, który będzie piastował ten tytuł przez najbliższy rok aż do ponownych wyborów.
 17. Tytuł Mr Chaser Poland 2019 zostanie przyznany na podstawie wyniku głosowania z sali.
 18. Głosować będzie można tylko w lokalu, poprzez oddanie głosu na wybranego uczestnika. Głosy na wszystkich kandydatów będą zbierane do jednej, zbiorczej urny w głosowaniu tajnym. Urna będzie ustawiona w ogólnodostępnym miejscu w lokalu.
 19. Kartę do głosowania otrzymuje się przy wejściu do Klubu, po dokonaniu opłaty za wstęp. Członkowie stowarzyszenia Bears of Poland po okazaniu karty członkowskiej na 2019 otrzymują dwie karty do głosowania.
 20. Oddanie głosu następuje poprzez wyraźnie zakreślenie jednego kwadratu odpowiadającego danemu kandydatowi. Głos jest uznawany za nieważny, gdy oddany głos jest niejednoznaczny (np. zakreślenie widoczne jest przy dwóch kandydatach). W kwestiach dyskusyjnych ostateczną decyzję o uznaniu głosu za ważny ma przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.
 21. Głosy oddane na poszczególnych uczestników wyborów będą zliczane w oddzielnym pomieszczeniu przez 5-osobową Komisję Skrutacyjną składająca się z: 3 osób wybranych z sali spośród gości oraz 2 osób wskazanych przez organizatora. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
 22. Po podliczeniu głosów przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosi zwycięzcę wyborów Mr Chaser Poland 2019.
 23. W przypadku remisu, zostanie przeprowadzona dogrywka na scenie z udziałem publiczności. Laureatem zostanie ten kandydat, który otrzyma dłuższy aplauz ze sceny.
 24. Wybrana osoba otrzyma szarfę z tytułem Mr Chaser Poland 2019. Szarfa staje się własnością laureata konkursu.
 25. Organizator nie pokrywa i nie zwraca kosztów, jakie poniosą kandydaci w związku z udziałem w wyborach. Wszelkie roszczenia zostaną oddalone jako bezzasadne.
 26. Organizator wyborów Mr Chaser Poland zastrzega sobie możliwość doprecyzowania poszczególnych punktów regulaminu wyborów. Wszelkie zmiany regulaminu będą dostępne na stronie bearsofpoland.pl
 27. Zdobywca oficjalnego tytułu Mr Chaser Poland 2019 nie ma obowiązków wobec społeczności bears wynikających z piastowanego tytułu, a sam konkurs należy traktować jako formę zabawy, rodzaj konkursu piękności.
 28. Zdobywca oficjalnego tytułu Mr Chaser Poland 2019 może:
  1. oficjalnie reprezentować polską społeczność bears w zwycięskiej szarfie na wszystkich imprezach w Polsce, Europie i na świecie przez kolejny rok, używając tytułu Mr Chaser Poland 2019,
  2. aktywnie szerzyć tolerancję i ideę przyświecającą ruchowi bears w Polsce, Europie i na świecie,
  3. uczestniczyć w organizowanych przez stowarzyszenie Bears of Poland spotkaniach misiowych w zwycięskiej szarfie,
  4. aktywizować społeczność bears w Polsce.
 29. Wysłanie zgłoszenia na wybory rozumiane jest jako akceptacja niniejszego regulaminu.
 30. W przypadku działania na szkodę Organizatora, społeczności bears lub okazywania i propagowania mowy nienawiści przez Laureata, Organizator ma prawo do odebrania tytułu oraz żądania zwrotu szarfy.
 31. Udział w imprezie jest płatny: 20 zł dla członków stowarzyszenia Bears of Poland i 30 zł dla osób niebędących członkami stowarzyszenia. Członkostwo w stowarzyszeniu potwierdza się poprzez pokazanie karty członkowskiej ważnej w 2019 roku.

Historia zmian

21.03.2019
Z punktu 18 wykreślono zapis „Uczestnicy wyborów będą zbierać głosy do urn wyborczych, które zostaną im przypisane.„. Do tego samego punktu dodano zapis „Głosy na wszystkich kandydatów będą zbierane do jednej, zbiorczej urny w głosowaniu tajnym. Urna będzie w ogólnodostępnym miejscu w lokalu.„.
Dodano punkt 20 opisujący nowy sposób głosowania.
Punkt 22 (poprzednio 21) zyskał nowe brzmienie: „… ogłosi zwycięzcę wyborów Mr Chaser Poland 2019.„, poprzednio „… ogłosi Mr Chaser Poland 2019.„.
Poprawiono odmianę w punkcie 29 (poprzednio 28): „akceptacji” na „akceptacja”.

11.04.2019
Z punktu 22 wykreślono zapis „odczyta wynik głosowania na poszczególnych uczestników”, zyskując brzmienie: „Po podliczeniu głosów przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosi zwycięzcę wyborów Mr Chaser Poland 2019.”.